Centrum Zuid 1527d, BE-3530 Houthalen
Centrum Zuid 1527d, BE-3530 Houthalen

Cookie and privacy policy

Netmedia Europe (c)

GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

NETMEDIA EUROPE NV, KBO-nr. 0882.827.385, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1527 D (NETMEDIA EUROPE) en bereikbaar via e-mail: info@promotbutler.be, respecteert de toepasselijke wetgeving in België m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Art. 1 toestemming tot verwerking persoonsgegevens

Dit Gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op ieder die de site Promotbutler.be gebruikt (“de betrokkene”). Wanneer u dit doet, gaat u als de betrokkene uitdrukkelijk akkoord met de inhoud en voorwaarden van dit Gegevensbeschermingsbeleid, en aanvaardt u deze voorwaarden.

Als u persoonsgegevens via Promotbutler verstrekt, verleent u een uitdrukkelijke, schriftelijke en ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te vergaren, te gebruiken en te verwerken zoals hieronder aangegeven en in overeenstemming met de hierna omschreven doeleinden.

Art. 2 soorten persoonsgegevens die verwerkt worden

NETMEDIA EUROPE verwerkt onder meer volgende gegevens en persoonsgegevens:

2.1. uitdrukkelijk opgegeven gegevens: de door de betrokkene uitdrukkelijk opgegeven gegevens, zoals naam, voornaam, geslacht, adres – en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer).

De betrokkene geeft door opgave van deze gegevens uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming om deze te verwerken overeenkomstig de doeleinden hierna bepaald.

De verstrekking van deze gegevens is relevant en noodzakelijk om de gebruiker van PromoButler.be zo goed mogelijk te informeren over promoties van derde partijen (zoals retailers of merkhouders) die de gebruiker interesseert.

2.2. automatisch vergaarde gegevens: sommige gegevens worden ook automatisch gegevens vergaard zoals het IP adres, DNS adres, het browsertype van de computer, het besturingssysteem en andere algemene informatie betreffende het bezoek aan de website zoals het algemeen meten van het aantal bezoekers, de bezochte pagina’s enzovoort.

Deze gegevens worden enkel ingezameld met het oog op de statistieken betreffende het frequenteren van de site en worden niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden ingezameld.

2.3. cookies: tijdens uw bezoek worden ‘cookies’ op de harde schijf van de computer van de betrokkene geplaatst.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op een mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer men een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Ofwel geeft uw browserinstelling reeds de toestemming ofwel geeft u door aanvaarding van dit Gegevensbeschermingsbeleid uw uitdrukkelijk akkoord dat NETMEDIA EUROPE cookies plaatst, met het oog op de doeleinden omschreven in deze Gegevensbeschermingsbeleid.

Art. 3 Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens van de betrokkene zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • De naam, voornaam, geslacht en adres zijn nodig om de bezoeker in te delen in categorieën en op basis hiervan promoties op de voorgrond te brengen waarvan verwacht wordt dat deze de gebruiker interesseert of kan interesseren.
  • Het e-mailadres of het telefoonnummer zijn nodig voor meldingen en worden gebruikt om de betrokkene op de hoogte te houden van nieuws omtrent promoties die in de lijn liggen van uw zoek – en/of surfgedrag.
  • Alle gegevens worden gebruikt voor analyse, onderzoek en interpretatie m.b.t. koopinteresse.

De betrokkene kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn of haar gegevens voor direct marketing door zich te richten tot de klantendienst van NETMEDIA EUROPE.

Art. 4 Vertrouwelijke behandeling à doorgifte aan contractueel verbonden derden

NETMEDIA EUROPE treft de passende maatregelen om te kunnen waarborgen dat de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet – en regelgeving worden verwerkt en verbindt er zich toe deze gegevens vertrouwelijk te behandelen.

NETMEDIA EUROPE gebruikt de ontvangen gegevens voor analyse, onderzoek en interpretatie, en communiceert het resultaat ervan aan contractueel verbonden derde partijen (zoals de retailers of merkhouders die promoties publiceren via PromoButler.be).

Art. 5 Rechten voor de betrokkene

Recht op inzage, rectificatie, gegevensverwijdering, op beperking en op overdraagbaarheid

U als betrokkene heeft steeds het recht op inzage, op rectificatie, op gegevensverwijdering, op beperking van de verwerking, en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Recht van bezwaar

U als betrokkene heeft een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door NETMEDIA EUROPE.

Mogelijkheid tot klacht

U als betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Recht op intrekking toestemming

U als betrokkene kan bovendien steeds de gegeven toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Zo’n intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking ervan voordien.

Art. 6 Bewaring

De persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal de eerste maand van het tweede jaar na het jaar waarin het laatst PromoButler.be gebruikte, en dit uit beleidskeuze.

Art. 7 Hosting in E.U.

De gegevens worden gehost in de E.U. door Amazon S3

Art. 8 Beveiligingsmaatregelen

NETMEDIA EUROPE neemt passende beveiligingsmaatregelen door secure hosting (SSL) en de installatie van firewall software.

Art. 9 Bewijs in rechte

De betrokkene verklaart zich akkoord dat al zijn of haar correspondentie met NETMEDIA EUROPE kan gebruikt worden als bewijs in rechte.

Art. 10 Gegevens met het oog op contactname

De klantendienst van NETMEDIA EUROPE is bereikbaar via het e-mailadres: gdpr@netmedia-europe.be.

NetMedia Europe NV

Centrum Zuid 1527 bus d

B-3530 Houthalen

België

BTW-nr. BE 0882 827 385

Telefoon :+32 (0)11/24.69.80

Email : gdpr@netmedia-europe.be

en_GBEnglish